诗词名句
诗词鉴赏

奉和九月九日登慈恩寺浮圖應制


奉和九月九日登慈恩寺浮圖應制
作者: 馬懷素
朝代:
奉和九月九日登慈恩寺浮圖應制
拼音:
['feng', 'he', 'jiu', 'yue', 'jiu', 'ri', 'deng', 'ci', 'en', 'si', 'fu', 'tu', 'ying', 'zhi']
季月啓重陽,金輿陟寶坊 。
['ji', 'yue', 'qi', 'zhong', 'yang', 'jin', 'yu', 'zhi', 'bao', 'fang']

御旗橫日道,仙塔儼雲莊 。
['yu', 'qi', 'heng', 'ri', 'dao', 'xian', 'ta', 'yan', 'yun', 'zhuang']

帝蹕千官從,乾詞七曜光 。
['di', 'bi', 'qian', 'guan', 'cong', 'qian', 'ci', 'qi', 'yao', 'guang']

顧慙文墨職,無以頌時康 。
['gu', 'can', 'wen', 'mo', 'zhi', 'wu', 'yi', 'song', 'shi', 'kang']


简体:
奉和九月九日登慈恩寺浮图应制
季月启重阳,金舆陟宝坊 。
御旗横日道,仙塔俨云庄 。
帝跸千官从,干词七曜光 。
顾惭文墨职,无以颂时康 。

转载请注明出处诗词网 » 奉和九月九日登慈恩寺浮圖應制