诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 中宗祀昊天樂章 豫和


郊廟歌辭 中宗祀昊天樂章 豫和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 中宗祀昊天樂章 豫和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'zhong', 'zong', 'si', 'hao', 'tian', 'le', 'zhang', 'yu', 'he']
天之曆數歸睿唐,顧惟菲德欽昊蒼 。
['tian', 'zhi', 'li', 'shu', 'gui', 'rui', 'tang', 'gu', 'wei', 'fei', 'de', 'qin', 'hao', 'cang']

撰吉日兮表殷薦,冀神鑒兮降闓陽 。
['zhuan', 'ji', 'ri', 'xi', 'biao', 'yin', 'jian', 'ji', 'shen', 'jian', 'xi', 'jiang', 'kai', 'yang']


简体:
郊庙歌辞 中宗祀昊天乐章 豫和
天之历数归睿唐,顾惟菲德钦昊苍 。
撰吉日兮表殷荐,冀神鉴兮降闿阳 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 中宗祀昊天樂章 豫和