诗词名句
诗词鉴赏

寄劉蘇州


寄劉蘇州
作者: 白居易
朝代:
寄劉蘇州
拼音:
['ji', 'liu', 'su', 'zhou']
去年八月哭微之,今年八月哭敦詩 。
['qu', 'nian', 'ba', 'yue', 'ku', 'wei', 'zhi', 'jin', 'nian', 'ba', 'yue', 'ku', 'dun', 'shi']

何堪老淚交流日,多是秋風搖落時 。
['he', 'kan', 'lao', 'lei', 'jiao', 'liu', 'ri', 'duo', 'shi', 'qiu', 'feng', 'yao', 'luo', 'shi']

泣罷幾迴深自念,情來一倍苦相思 。
['qi', 'ba', 'ji', 'hui', 'shen', 'zi', 'nian', 'qing', 'lai', 'yi', 'bei', 'ku', 'xiang', 'si']

同年同病同心事,除却蘇州更是誰 。
['tong', 'nian', 'tong', 'bing', 'tong', 'xin', 'shi', 'chu', 'que', 'su', 'zhou', 'geng', 'shi', 'shui']


简体:
寄刘苏州
去年八月哭微之,今年八月哭敦诗 。
何堪老泪交流日,多是秋风摇落时 。
泣罢几回深自念,情来一倍苦相思 。
同年同病同心事,除却苏州更是谁 。

转载请注明出处诗词网 » 寄劉蘇州